Lokalny lider

Strażnik Klimatu – lokalny lider klimatyczny

Wprowadzenie

Wszyscy odczuwamy skutki negatywnego wpływu człowieka na zmiany klimatyczne. Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce wystąpiły bardzo rzadkie dla tej szerokości geograficznej zjawiska pogodowe (trąby powietrzne w 2012 roku, letnie powodzie, mróz i intensywne opady śniegu w kwietniu 2013 roku). Mimo to przeciętny Polak nie potrafi powiązać ich z procesami warunkującymi tworzenie się klimatu. Tymczasem każdy z nas może indywidualnie i zbiorowo przyczynić się do zahamowania niekorzystnych zmian. Najczęściej jednak nie posiadamy wiedzy ani umiejętności niezbędnych, by podjąć konkretne kroki. Dysponuje za to nimi lokalny lider klimatyczny, który zainicjuje działania i przekaże dalej wiedzę. Edukacja obywatelska wspierająca oddolne inicjatywy jest jednym z podstawowych form przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Kim jest lokalny lider klimatyczny

Lokalny lider klimatyczny posiada podstawową wiedzę naukową, prawną i organizacyjną w kwestii rozpoznania i przeciwdziałania zjawisku destabilizacji klimatu oraz praktyczne umiejętności w prowadzeniu kampanii na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Może – pełniąc funkcję społecznego koordynatora w organizowanych kampaniach społecznych – samodzielnie inicjować działania na rzecz własnego regionu i rozwiązywać konkretne problemy ochrony klimatu w swojej miejscowości według zasady „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Głównym zadaniem lokalnego lidera klimatycznego jest zagospodarowanie potencjału tych osób, które chcą aktywnie działać na rzecz klimatu, ale nie wiedzą, od czego zacząć.

Cele działalności lokalnego lidera klimatycznego

– upowszechnia w swoim środowisku wiedzę na temat problemu zmian klimatycznych – ich przyczyn, konsekwencji dla środowiska i człowieka, sposobów zapobiegania efektom kryzysu klimatycznego, dobrych praktyk dla ochrony klimatu, roli ruchów obywatelskich i działań oddolnych w ochronie klimatu,
– inicjuje i koordynuje kampanie społeczno-informacyjne oraz wszelkie działania nagłaśniające problem zmian klimatu przy współpracy z lokalnymi władzami i mediami,
– podejmuje interwencje – zarówno prawno-administracyjne jak i społeczne na rzecz zahamowania niekorzystnych skutków zmian klimatu.

Formy działalności lokalnego lidera klimatycznego

Uzbrojony w niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności samodzielnego korzystania z praw obywatelskich lokalny lider klimatyczny reaguje na bieżąco na te działania, które mają niekorzystny wpływ na klimat – m.in. poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych, rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach, organizowanie spotkań informacyjnych oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty).

Inną formą nacisku są interwencje – zarówno prawno-administracyjne jak i społeczne. Lokalny lider klimatyczny tworzy sieć kontaktów obejmującą instytucje, urzędy, a także organy ochrony przyrody, co sprzyja powstawaniu formalnych bądź nieformalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Może działać zarówno jako filar oddolnej społecznej kontroli, jak również przyszła kadra administracji/służb ochrony środowiska.

Reasumując – lokalny lider klimatyczny ma możliwość podejmowania profesjonalnych działań na wielu poziomach życia obywatelskiego (monitoring władz, interwencje, społeczny lobbing, nawiązywanie współpracy) związanego z tematem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ich powodzenie w dużej mierze zależy od świadomości i nastawienia lokalnej społeczności, dlatego niezbędnym elementem jego aktywności jest organizacja kampanii promujących w mediach podejmowane działania. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom lokalny lider klimatyczny aktywnie kształtuje kierunek zmian otaczającego świata.