Ochrona przyrody jako narzędzie stabilizujące klimat

Wszyscy jesteśmy członkami rodziny biotycznej. Przyroda oraz jej nieożywiony kontekst stanowią ważny element kształtujący klimat. To właśnie organizmy żywe sprawiły, że życie na ziemi stało się możliwe i rozwinęło się w tak liczne formy, jakie obecnie obserwujemy. Dlatego poznanie tajemnicy życia i mechanizmów funkcjonowania biosfery ma zasadnicze znaczenie dla myślenia o stabilności klimatu. Nie ma ochrony klimatu bez ochrony przyrody. Dlatego potrzebą chwili jest zmiana naszego nastawienia do przyrody. To jeden z ważnych kluczy do dbania o klimat planety.