Programy telewizyjne

Pod Kloszem, czyli prognoza pogody

cykl 12 filmów edukacyjnych o tematyce środowiskowej, przyrodniczej i geograficznej

Odcinek 1 – Katalog nieszczęść

Czyli wprowadzenie, a więc wszystko, co ze strony klimatu może nas spotkać najgorszego. Czy anomalie klimatyczne staną się naszą codziennością? Jaki jest rzeczywisty wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne? Czy wszystkiemu winne jest globalne ocieplenie? A może globalne ocieplenie to perwersyjny wstęp do kolejnej epoki lodowcowej?

Odcinek 2 – Sucha susza

Susza nie jest nowym zjawiskiem w historii ludzkości, ale obszar, na którym się pojawia, ulega gwałtownemu rozszerzeniu. Czy grozi nam pustynnienie Europy i permanentny deficyt wody? Co to są scenariusze klimatyczne i czemu mogą służyć? Czy zjawisko globalnego ocieplenia jest kontrolowane przez naturę?

Odcinek 3 – Woda wyżej

Gwałtowne ulewy, dramatyczne powodzie. Jak przygotować się do nadejścia fali powodziowej? Czy można jej zapobiec? Jak ograniczyć jej skutki?

Odcinek 4 – Oko cyklonu

Tajfun, cyklon, tornado, huragan, czyli gwałtowny wiatr niszczący wszystko, co znajdzie się na jego drodze. Czy stanie się codziennością w Europie Środkowej i jakie może „przywiać” konsekwencje?

Odcinek 5 – Turbulencja

Wpływ zmian klimatycznych na lotnictwo. Czy najbezpieczniejszy rodzaj transportu – lotnictwo, stanie się branżą podwyższonego ryzyka? Jaka będzie skala nasilenia się gwałtownych zjawisk atmosferycznych? Czy zagrożą one lotnictwu komunikacyjnemu?

Odcinek 6 – Cień lawiny

Co to jest i jak powstaje Śnieg? Co robić, gdy powstanie go za dużo? Jak się przed nim bronić? Po co nam Śnieg i jak pozbyć jego namiaru?

Odcinek 7 – Tragedia „Titanica”

Lody morskie oraz góry lodowe odrywane od lądolodów arktycznych i antarktycznych… Jaka jest przyszłość przed kriosferą, czyli zamrożoną częścią naszej Ziemi (Śniegami, lodowcami górskimi i kontynentalnymi, wieczną zmarzliną, krami itd.)?

Odcinek 8 – Nowa Atlantyda

Czy Holandia podzieli los Atlantydy? O ile podniesie się poziom mórz i oceanów? Czy morze może usunąć przyczynę globalnego ocieplenia, czyli nadmiar ditlenku węgla w atmosferze?

Odcinek 9 – Wietrzna trąba

Jak oskubać kurę z piór, nie robiąc jej krzywdy? Jak źdźbłem trawy zabić słonia? Jak przenieść 13 uczniów na odległość 19 kilometrów? Wystarczy użyć trąby powietrznej, choć to bardzo niebezpieczna zabawka. Czy trąba powietrzna stanie się trwałym elementem europejskiego krajobrazu?

Odcinek 10 – Głowa w chmurach

Zróbmy sobie deszcz, czyli jak manipulować chmurami. Co zrobić, gdy mimo zaklęć deszcz nie spada z nieba? Jak zasiać deszcz, a jak wydoić chmurę? Czy bryłka lodu spadająca z nieba może ważyć 10 kg i jak uchronić pola przed gradobiciem?

Odcinek 11 – Mrożone tropiki

Na narty do Egiptu, po wino do Polski? Jak anomalie klimatyczne zmienią nasze wyobrażenie o Świecie? Czy mroźne zimy zburzyły Bastylię? Szwedzki potop – ucieczka przed mrozem? Pustynnienie Świata i migracje narodów. Czy Świat wyżywi się sam?

Odcinek 12 – Gorący świat

Choroby tropikalne w Europie? Jak pogoda wpływa na nasze samopoczucie? Czy meteoropata może być groźny dla otoczenia? Co to jest komfort klimatyczny człowieka?

Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe

Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe

cykl telewizyjny o charakterze poradnikowo-popularyzatorskim

Program w przystępnej i atrakcyjnej formie, ukazuje globalne zagrożenia i wyzwania dla cywilizacji wynikające z postępujących zmian klimatycznych, związki działalności człowieka z warunkami meteorologicznymi, pogodą, klimatem dawniej i dziś, następstwa, także dla naturalnej przyrody wywołane rosnącym, niezamierzonym przyczynianiem się człowieka do globalnego ocieplenia oraz funkcjonowanie obszarów o wysokim statusie ochrony w warunkach szybkich zmian abiotycznych komponentów środowiska.

Odcinek 1. ZASOBY PRZYRODNICZE KRAJU

Pierwszy odcinek z serii „Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” przedstawia szatę roślinności Polski jako układ dynamiczny polegający ciągłym zmianom, za które niestety w większości odpowiada człowiek. Szacuje się że w skład polskiej szaty roślinnej wchodzi około 2750 gatunków. Przybierają one niezliczoną ilość form w celu dostosowania się do zmiennych warunków środowiskowych. Taka różnorodność zapewnia zachowanie równowagi między odmiennymi osobnikami, ekosystemami oraz gatunkami. Stan różnorodności biologicznej Polski determinują zarówno warunki fizyczno – geograficzne, jak i nasilenie oddziaływania człowieka, w tym podejmowanych przez niego działań ochronnych. Odcinek ten zwraca szczególną uwagę na problem jakim jest coraz ekspansywniejsza działalności człowiek, oraz sposoby efektywnej ochrony różnorodności biologicznej przed wyginięciem. Wymieranie mimo iż jest procesem naturalnym, w ostatnich latach zaczęło postępować w katastrofalnym tempie co może doprowadzić do znacznego zubożenia bioróżnorodności nie tylko w Polsce ale także na całym świecie.

Odcinek 2. CHRONIONE OBSZARY W POLSCE

Drugi odcinek prezentuje formy ochrony przyrody, których celem jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej i zapewnienie ciągłości istnienia gatunków. Głównymi formami ochrony bogactwa biologicznego są (określone na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku) parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 oraz pomniki przyrody. Podczas tego odcinka zostaną zaprezentowane zadania jakie spełniają wymienione formy ochrony przyrody i przez kogo zostają powoływane. Zachowanie dla przyszłych pokoleń, naturalnych obszarów w stanie „nienaruszonym” lub bardzo mało zmienionym jest głównym zadaniem wszystkich obszarów chronionych. Mają one umożliwiać poznanie mało zmienionej przyrody oraz cieszyć odwiedzających.

Odcinek 3. PARKI NARODOWE W POLSCE

W odcinku trzecim z serii „Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” zostaje nam przedstawiona specyfika formy ochrony przyrody jaką jest Park Narodowy. Poznajemy historię ochrony poszczególnych gatunków roślin i zwierząt już od czasów pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Aby zapobiec bezpowrotnie utracie zwierzęta, rośliny, a nawet całych krajobrazów, zaczęto chronić nie zniszczone jeszcze fragmenty bogatej przyrody. W tym celu powstały właśnie parki narodowe. W Polsce mamy ich obecnie 23. Wszystkie zostały włączone w ogólnoeuropejski system obszarów chronionych „Natura 2000”, obejmujący obiekty najcenniejsze z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej kontynentu.

Odcinek 4. WODA – KRWIOOBIEG PARKU

Odcinek ten został poświęcony problematyce wody jako malejących zasobów tak ważnych dla równowagi wszelkich ekosystemów. Głównym zagrożeniem dla przyrody parku jest odwodnienie terenu, co powoduje to zarastanie mokradeł krzewami i drzewami. Czystość większości polskich wód powierzchniowych jest katastrofalna. Akweny parków narodowych przeważnie nie pozostają odizolowane, a niekorzystne dla przyrody zewnętrzne wpływy są nadal bardzo silne. Odcinek ten zwraca szczególną uwagę na rozsądne gospodarowanie człowieka oraz świadome życie w symbiozie z przyrodą, co może zagwarantować względne bezpieczeństwo dla równowagi biologicznej.

Odcinek 5. TURYSTYKA W PARKACH NARODOWYCH

Piąta odsłona tematu „Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” została poświęcona problematyce turystyki w Parkach Narodowych. Parki Narodowe stanowią najbardziej atrakcyjne krajobrazowo obszary kraju, w związku z czym wzbudzają zainteresowanie zwiedzających i są miejscem dużej koncentracji turystów. Formy zagospodarowanie parkami można podzielić na komunikacyjnej (drogi, linie kolejowe, kolejki i wyciągi, szlaki turystyczne), noclegowe (schroniska, domy wczasowe, kempingi, polany biwakowe), oraz edukacyjne( muzea, ośrodki edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, tablice informacyjne). Wszystkie elementy turystycznego zagospodarowania trwale zaznaczają się w krajobrazie parków narodowych. Z jednej strony nadmierna liczba turystów i potrzeba tworzenia odpowiedniej infrastruktury wywołuje określone, często negatywne skutki w przyrodzie, z drugiej zaś zwiększona frekwencja wpływa na poprawę kondycji finansowej parków. Są to trudne do rozwiązania dylematy, które zostają poruszone w tym odcinku.

Odcinek 6. LEŚNE IZBY EDUKACYJNE

Odcinek 6 przedstawia Parki Narodowe jako ważny element edukacji i obszar badań naukowych. Ważnym zadaniem tej formy ochrony przyrody jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwego stosunku do lasu i leśnictwa. Osiągnięcie tych celów stało się możliwe dzięki stworzeniu w Leśnych Kompleksach promocyjnych rozwiniętej infrastruktury dydaktyczno-turystycznej, udostępnianej społeczeństwu najczęściej bezpłatnie. Wszystkie parki narodowe starają się udostępniać zwiedzającym możliwie szerokie informacje o posiadanych zasobach i walorach turystycznych (ośrodki kultury, pomniki, ekspozycje), które pokrótce zostały zaprezentowane w tym odcinku.

Odcinek 7. ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Ten odcinek jest poświęcony zagadnieniom współpracy z mieszkańcami parków i otuliny oraz konfliktom i różnicom interesów jakie między nimi występują. Zostaną w nim przedstawione: korzyści dla mieszkańców żyjących wewnątrz parków i terenów otaczających, zjawiska drobnej przedsiębiorczości na rzecz parku i turystyki w parku oraz przykłady pozyskiwania funduszy europejskich na polepszenie infrastruktury. Co więcej, odcinek przedstawi także widzom ograniczenia w planowaniu przestrzennym na terenach chronionych oraz ograniczenia w korzystaniu z dóbr parku, np. zakaz zbierania grzybów czy też ograniczenia wyrębu drzew.

Odcinek 8. ZWIERZĘTA GINĄCE I ZAGROŻONE

Odcinek ósmy podjął się przybliżeniu widzowi problematyki gatunków zagrożonych wyginięciem. Czerwona księga to oficjalny rejestr takich gatunków. Zawarte są w niej listy ginących zwierząt i roślin uzupełnione o ich dokładny opis oraz szczegółowe mapy rozmieszczenia. Wśród gatunków znajdujących się w polskiej czerwonej księdze wiele występuje jedynie na bardzo małym terenie o charakterystycznych cechach. Są takie gatunki ptaków, które mogą gnieździć się jedynie na terenach tak zwanych Biebrzańskich Bagien, które są bardzo cennym i mało zmienionym przyrodniczo regionem. Drugim tak cennym rejonem polski jest Puszcza Białowieska. Odcinek ten zwraca uwagę na skuteczną drogą ochrony jaką jest połączenie tradycyjnej ochrony gatunkowej z objęciem ochroną całych ekosystemów, w których żyją cenne gatunki. Niszczenie środowiska naturalnego jest najważniejszym czynnikiem powodującym wymieranie kolejnych gatunków. Przyczyn rosnącego dzisiaj tempa zanikania gatunków naukowcy upatrują również w kłusownictwie i międzynarodowym handlu zwierzętami.

Odcinek 9. INWAZJE BIOLOGICZNE

Odcinek został poświęcony ciekawemu i rzadko omawianemu tematowi inwazji biologicznych. Niektóre gatunki, głównie roślin przemieszczają się zajmując miejsca lokalnych gatunków. Ich pojawienie się w innych ekosystemach nazywamy inwazją biologiczną. Za inwazyjne uznano 4 gatunki: czeremchę amerykańską, klon jesionolistny, dąb czerwony i robinię akacjową. Tak liczne występowanie obcych gatunków drzew w Kampinoskim Parku Narodowym świadczy o znacznych przekształceniach antropogenicznych przyrody i jest przejawem degeneracji fitocenoz leśnych. Każdy nowy gatunek stanowi niebezpieczeństwo dla ekosystemu, w którym dotąd był nieobecny. Najważniejszym problemem jaki zostaje podjęty w tym odcinku, są nieznane dotąd pasożyty na które rodzime gatunki nie są odporne. Każde zawleczenie gatunku obcego – nawet gdyby miała przynosić duże korzyści gospodarcze – powinna być poprzedzona serią badań i symulacji skutków dla środowiska naturalnego. Może się bowiem okazać, iż spodziewane korzyści będą mniejsze niż zakładano i nie zrekompensują niewątpliwych szkód.

Odcinek 10. FRAGMENTACJA EKOSYSTEMÓW

Odcinek dziesiąty jest poświęcony zjawisku fragmentacji ekosystemów i powiązaniom wybranych Parków Narodowych z ich najbliższym otoczeniem, oraz wpływom jakie bezpośrednio i pośrednio wywiera ono na cenne przyrodniczo, chronione obszary. Przybliża on widzom podstawowe zagadnienia teoretyczne i terminologiczne takie jak: fragmentacja ekosystemów i jej rodzaje, mozaika ekosystemów czy też korytarze ekologiczne. Co więcej, obrazuje wpływ fragmentacji ekosystemów na życie zwierząt wskazując takie zagadnienia jak: obszar minimalny, strefa brzeżna, wnętrze płatu i ekotopy oraz przedstawia wpływ czynników antropogenicznych na fragmentację ekosystemów.

Ekoagent

Ekoagent

TVP Katowice

Co dwa tygodnie autorzy przybliżają widzom różne problemy ekologiczne ważne w życiu regionu i kraju. Program zdobył II miejsce w kategorii programów publicystycznych w Konkursie i Przeglądzie Ośrodków Terenowych TVP w 2013 roku.

Odcinek 1. Ekoagent na tropie hałasu, ekologicznych domów i pralni

Odcinek 2. Ekoagent – Niska emisja, ekotranspot, ekologiczne oznakowania produktów – Ekoagent w akcji

W drugim odcinku Ekoagent będzie wspinał się po dachach by wytropić to, co z dymem dostaje się do powietrza. Jak przystało na agenta będzie podróżował super nowoczesnymi samochodami, tramwajami, trolejbusami by poznać ekologiczny transport. A na koniec rozpracuje tajemnicze oznakowania ekologiczne.

Odcinek 3. Ekoagent – GMO, ustawa „śmieciowa” oraz warsztaty upcyklingu w przedszkolu – Ekoagent działa

Każdy z nas słyszał o GMO. A Ekoagent w 3 odcinku dowie się, co oznacza skrót GMO i czy stanowi dla nas jakieś zagrożenie. Odpowie także na nurtujące pytanie, po co segregować śmieci i czy w dobie nowelizacji ustawy będziemy płacić więcej za ich wywóz.

Odcinek 4. Ekoagent – Oszczędność wody, odnawialne źródła energii i moda vintage – ekomisja Ekoagenta

By uświadomić i uczulić widzów jak ważna w życiu jest ekologia i zrównoważony rozwój, wysłaliśmy na akcję Ekoagenta. W każdym odcinku pokazujemy ekomisję, ekoreportaz i ekowskazówkę, a to wszystko by każdy widz, śladem ekoagenta zmieniał swoje nawyki na bardziej ekologiczne. Ekoagent w czwartym odcinku tropi czy marnujemy wodę. Odwiedza kilka.

Odcinek 5. Ekoagent – Jak marnujemy prąd, energia wiatrowa oraz wywiad z Marcinem Popkiewiczem – doniesienia Ekoagenta

Piąty odcinek programu Ekoagent pełen jest energii. Tej zielonej energii, bo czerpanej wiatru i słońca. W tym odcinku Ekoagent przeprowadza dochodzenie, w jaki sposób marnujemy prąd. Z wiatrem w turbinach rozpracowuje kolejny przykład energii odnawialnej, energię wiatrową. I rozmawia z ekobohaterem – Marcinem Popkiewiczem, fizykiem, ekologiem i pisarzem. Zobacz rezultat.

Odcinek 6. Ekoagent – Co trafia do kanalizacji, rekultywacja terenów zdegradowanych, psie kupy – Ekoagent na służbie

Woda jest życiodajnym darem natury, ale przy udziale człowieka może stać się nośnikiem zanieczyszczeń. Antybiotyki, farmaceutyki, detergenty oraz substancje szkodliwe to coraz częstszy skład ścieków komunalnych. Ekoagent w najbliższym odcinku sprawdza czy to, co spływa ze ściekami do kanalizacji może zagrozić człowiekowi. Następnie rozpracowuje temat rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Odcinek 7. Ekoagent – Leśny patrol zimowy, zanieczyszczenie światłem, telewizja TVP Katowice segreguje odpady – misja Ekoagenta

W tym odcinku Ekoagent pod osłoną nocy, uda się na patrol z leśnikami, by sprawdzić jak zwierzęta radzą sobie z przedłużającą zimą. Zmierzy się także z problemem zanieczyszczenia światłem miast, bo nie zawsze ”jasno” znaczy dobrze. I na koniec, jak zawsze, zaprezentuje ekowaskazówkę – pozytywny przykład z naszego podwórka.

Odcinek 8. Ekoagent – Reklamówki, pszczoły i ptaki kontra zanieczyszczenia i zbyt długa zima, wywiad z Tomaszem Ossolińskim – Ekoagent na tropie

W ósmym odcinku programu Ekoagent, głośno mówi całą prawdę o jednorazowych reklamówkach. Sprawdza jak radzą sobie z zanieczyszczeniami pszczoły i ptaki. A na koniec rozmawia z projektantem Tomkiem Ossolińskim na temat ekotoreb i mody prosto z wybiegu. Zobacz odcinek i odwiedź profil na Facebooku.

Odcinek 9. Ekoagent – Ekologiczne kosmetyki, wypalanie traw i łąk, spalarnia odpadów w Chorzowie – Ekoagent w akcji

Budowa spalarni odpadów zawsze budzi gorącą dyskusję. W tym odcinku Ekoagent udaje się do Chorzowa, gdzie ma powstać Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów i sprawdza jak prowadzony jest dialog między mieszkańcami a zarządem spalarni. Niebawem zacznie się fala wypalania traw i łąk, a to niebezpieczeństwo nie tylko dla środowiska ale także dla ludzi.

Odcinek 10. Ekoagent – Zdrowa żywność – kooperatywa spożywcza, ekopiknik w Bieruniu, wywiad z Łukaszem Bobrykiem – Ekoagent działa

Machina Ekoagenta ruszyła. Sprawdza jakie ekologiczne praktyki prowadzą śląskie miasta: Chorzów, Tychy, Bieruń i Żory. O ekologicznej żywności mówi się: droga i trudnodostępna…Kooperatywa spożywcza obala te mity. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ekoagent w tym odcinku zaprosił na wycieczkę rowerową ekobohatera: Łukasza Bobryka.

Odcinek 11. Ekoagent – Zbiórka makulatury, życie po życiu książki i prasy, prawa zwierząt, klub gaja i zbieraj makulaturę ratuj konie

Czy makulatura może uratować życie? Klub Gaja zbiera makulaturę i ratuj konie. A przecież tak wiele gazet i książek szybko kończą swój żywot. Jak wygląda ich życie po życiu? Kot, pies, koń czy krowa każde zwierze ma swoje prawa . Te wszystkie tematy Ekoagent opracował w tym odcinku.

Odcinek 12. Ekoagent – Kozy na zrekultywowanym składowisku, co zrobić z niepotrzebnym opakowaniem, wernisaż upcyklingu w Katowicach i Wełniany Kram

Co robią kozy na zrekultywowanym składowisku odpadów, co zrobić z niepotrzebnym opakowaniem po soku i mleku? Odpowiedzi na te pytanie w tym odcinku Ekoagenta. A także odwiedzamy wernisaż sztuki Up cyklingu w Katowicach i Wełniany Kram – to wszystko w programie Ekoagent.

Odcinek 13. Ekoagent – Pamiątka która nie krzywdzi, pomagamy pszczołom – apiterapia, drugie życie banerów – Ekoagent na tropie

Wakacje za granicą to świetny pomysł na wymarzony urlop. Ekoagent przestrzega w tym odcinku o „Pamiątce która nie krzywdzi”. Pracowite pszczoły, dają miód i leczą ludzi a jak my możemy pomóc im? A także drugie życie banerów . Nad tymi tematami pracuje Ekoagent w tym odcinku.

Odcinek 14. Ekoagent – Zdrowa i ekologiczna żywność, ekologiczne rolnictwo i młyn Zabierzów – misja Ekoagenta

Zdrowa i ekologiczna żywność, ekologiczne rolnictwo to gwarant zdrowego stylu życia. A kiedy zdrowe ciało i duch pora na ekologiczne działania. Tak jak w młynie Zabierzów – gdzie pozytywnie nastawieni do życia ludzie, produkują zamiast mąki, zieloną inicjatywę.

Odcinek 15. Ekoagent – Bezdomne zwierzęta, wakacyjny patrol kąpieliskowy, rowerzyści z młyna Zabierzów – Ekoagent w akcji

Bezdomne zwierzęta stanowią coraz większy problem i niebezpieczeństwo. Dlatego Ekoagent pomaga w adopcjach kotów i psów. Później udaje się na wakacyjny patrol kąpieliskowy i wskazuje miejsca gdzie najbezpieczniej zażywać kąpieli. A na koniec rowerzyści z młyna Zabierzów.

Odcinek 16. Ekoagent – Powietrzny patrol leśny, rozbrojona ekologiczna bomba Izolacja w Zawierciu, Fundacja Em Eko i mikroorganizmy – Ekoagent na akcji

Liczne fale upałów i susze mogą spowodować pożary lasów. Ekoagent wybiera się na powietrzny patrol leśny, nad śląskimi lasami. Schodzi na ziemię by dowiedzieć się jak została rozbrojona ekologiczna bomba Izolacja w Zawierciu. A z Fundacją Em Eko przygląda się mikroorganizmom.

Odcinek 17. Ekoagent – Zielona strona naszych miast, innowacyjna sortownia odpadów, przydomowy kompostownik

W tym odcinku Ekoagent sprawdza czy miejska dżungla pełna asfaltu i betonu ustępuje dżungli pełnej kwiatów i roślin. Odwiedza jedną z czterech najnowocześniejszych sortowni odpadów w Polsce. A w ekowskazówce pokazuje jak założyć przydomowy kompostownik.

Odcinek 18. Ekoagent – Wszystko się zmienia, nawet klimat. Chroń go, myśl globalnie – działaj lokalnie

Wystarczy się rozejrzeć dookoła, by dostrzec jak zmienia się nasz klimat. Coraz częściej Polskę nawiedzają powodzie, huragany i fale upałów. W tym odcinku ekoagent rozpracowuje zmiany klimatu, podaje przyczyny, skutki oraz sposoby zahamowania owych zmian klimatu. Klimat jest najważniejszy, myśl globalnie – działaj lokalnie.

Odcinek 19. Ekoagent – Azbest, Uniwersytet ekofachowców, energooszczędny dom jesienią

Azbest w dalszym ciągu obecny jest w naszym otoczeniu. Jak się go pozbyć, co się z nim dzieje po demontażu? Na te pytania odpowiedzi szuka Ekoagent. Odwiedza Uniwersytet Śląski i sprawdza jak szkoleni są ekofachowcy. A także podgląda rodzinę mieszkającą w energooszczędnym domu.

Odcinek 20. Ekoagent – Ekogroszek, rośliny piorąco-myjące, dom bez detergentów

Coraz częściej i coraz głośnie mówi się o konieczności odejścia od ogrzewania domów węglem, ponieważ jego spalanie zanieczyszcza atmosferę. Ekoagent udał się aż 650 metrów pod ziemię by sprawdzić, czy węgiel może być ekologiczny. Oprócz tego znalazł rośliny o zdolnościach piorąco-myjących a także sprawdził naturalne zamienniki detergentów używanych do sprzątania.

Odcinek 21. Ekoagent – 12 listopada – Mieć mało – znaczy być wolnym – polski minimalizm i praktyki ekologiczne prosto z Paryża

Ekoagent tropi dlaczego tak łatwo poddajemy się kupowaniu i jakie sztuczki stosują marketingowy aby” wcisnąć” nam wszystko co chcą. Na spotkaniu Klubu Myśli Ekologicznej poznajemy minimalistkę i autorkę prostego, minimalistycznego bloga a Ekobohater- tym razem będzie z Francji. To projektant Aleksander Jacob, który opowie o praktykach ekologicznych w Paryżu i swoich ekologicznych dzilaniach.

Odcinek 22. Ekoagent – 26 listopada – Ekoagent nagrodzony na 20 PIK, kondycja śląskich lasów i Silesian Green Power i ekologiczny, elektryczny bolid

W programie relacja z Gali rozdania nagród w Konkursie i Przeglądzie Ośrodków Terenowych TVP z Augustowa. Reportaż o kondycji śląskich lasów i przepis na papier czerpany z makulatury. A Ekobohaterem będzie- słynny ekologiczny, elektryczny śląski bolid skonstruowany przez studentów Politechniki Śląskiej z Gliwic, który został zwycięzcą prestiżowego wyścigu.

Odcinek 23. Ekoagent – 10 grudnia – Świąteczny odcinek Ekoagenta

Świąteczny odcinek Ekoagenta. Choinka żywa czy sztuczna i eko ozdoby oraz eko prezenty. A na koniec przepis świąteczny Ekoagenta.

Ekosonda

Ekosonda

TVP Katowice

Ekologia to nie pusty slogan, czy – jak sądzą niektórzy – hamulec dla rozwoju cywilizacji, przekonują autorzy programu. To coraz lepiej rozwijający się dział gospodarki, który mądrze zarządzany pozwala nie tylko lepiej żyć, ale i dobrze zarobić. O tym, że tak jest stara się przekonać program Ekosonda.

Ekosonda – Zwały poprzemysłowe (21.11.2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Żubry w Pszczynie (7 listopada 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Metan (19 września 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Wykorzystanie odpadów (5 września 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Nowa ustawa śmieciowa (22 sierpnia 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Stepowienie (18 lipca 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Budownictwo energooszczędne (29 czerwca 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Ścieki (23 maja 2013)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Wykorzystanie terenów poprzemysłowych (9 maja 2013).

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Powietrze w mieście (25 kwietnia 2013)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Węgiel (28 marca 2013)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Górnictwo węgla kamiennego (31 stycznia 2013)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Czystsza produkcja (11 grudnia 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Przyroda kontra zanieczyszczenia (13 listopada 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Biurowce niskoenergetyczne (9 października 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Stawy pokopalniane (11 września 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Bomba ekologiczna w Jaworznie (14 sierpnia 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Biogazownie (10 lipca 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Szopienice (12 czerwca 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Kalety (15 maja 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Staw Kalina (10 kwietnia 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Kontrola NIK (13 marca 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Śnieg w mieście (14 lutego 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Baterie (10 stycznia 2012)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Niska emisja (6 grudnia 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Spalarnie osadów (22 listopada 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Bieruń (9 listopada 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – 20 kilometrów bliżej Europy

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Powódź (25 października 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Powódź (11 października 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Energetyka wiatrowa (27 września 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Recykling odpadów (13 września 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Szkody górnicze (30 sierpnia 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Podtopienia (16 sierpnia 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Nowa ustawa śmieciowa (2 sierpnia 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Spalarnie odpadów (19 lipca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Natura 2000 w województwie śląskim(5 lipca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Agroturystyka (21 czerwca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Nowalijki (7 czerwca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Zachowania proekologiczne (24 maja 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Pustynia Błędowska (10 maja 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Azbest (26 kwietnia 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Gospodarka ściekowa (12 kwietnia 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Tereny poprzemysłowe (29 marca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Narciarstwo w górach (15 marca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Bomby ekologiczne (1 marca 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Zagrożenie powodziowe (15 lutego 2011)

obejrzyj odcinek

Ekosonda – Śmieci (21 stycznia 2011)

obejrzyj odcinek