r0213v_trening_motywacyjny_07_900

Edukacja zawodowa

Edukacja zawodowa

U podstaw kryzysu klimatycznego leży nieracjonalna gospodarka zasobami planety i zniszczenie środowiska – wysoka cena, którą płacimy za obecny model funkcjonowania naszej cywilizacji. Działania dla ochrony klimatu to przede wszystkim zmiana dotychczasowego stylu życia oraz podejmowanie mądrych, odpowiedzialnych decyzji. Wymaga to jednak wysokiej świadomości społeczeństwa, którą może zagwarantować jedynie równie wysoki poziom edukacji.

Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu to złożony z trzech części cykl szkoleń poświęcony zagadnieniom związanym z globalnym kryzysem klimatycznym.

Trening motywacyjny

Szkolenie rozpocznie warsztat mający na celu budzenie, zdefiniowanie i wzmocnienie osobistych motywacji uczestników. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu wymaga bowiem od edukatorów, oprócz solidnych podstaw merytorycznych, także silnego poczucia misji wychowawczej, determinacji do często trudnej pracy oraz stałego dążenia do samodoskonalenia.

Zmiany klimatu – wykłady i warsztaty

Podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów uczestnicy zgromadzą szeroką wiedzą na temat kryzysu klimatycznego: jego przyczyn, wpływu na środowisko i człowieka, konsekwencji dla Polski i świata oraz sposobów, jak możemy mu przeciwdziałać w życiu codziennym. Podstawowe problemy poruszane w ramach bloku to: ocena funkcjonowania działań ograniczających negatywny wpływ człowieka na klimat, naukowe podstawy procesów warunkujących zmiany klimatyczne, stan zagrożeń środowiskowych i główne problemy ekologiczne ze szczególnym naciskiem na zmiany klimatyczne w ujęciu globalnym i lokalnym, podstawy bioetyki – miejsce człowieka w środowisku, nurty filozoficzne i psychologiczne opisujące rolę i odpowiedzialność osobniczą oraz gatunkową człowieka, sytuacja polityczno-ekonomiczna a działania proklimatyczne, energetyka, obszary i możliwości działań proklimatycznych, koncepcje i modele współczesnego świata, społeczna i środowiskowa misja zawodu edukatora ekologicznego, nurty edukacji ekologicznej.

Zajęcia metodyczne – projektowanie i ewaluacja szkoleń

Trzecia część szkolenia poświęcona jest kształceniu zawodowych umiejętności edukacyjno-interpersonalnych (trenerskich), które są niezbędne do profesjonalnego prowadzenia warsztatów i szkoleń. Podstawowym celem tego modułu szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji zajęć – etiud zaliczeniowych, stanowiących egzamin wieńczący szkolenie. W części teoretycznej zajęć przedstawione i omówione zostaną podstawowe pojęcia i zasady dydaktyczno-metodyczne planowania, opisania, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia proekologicznego. W części warsztatowej zajęć uczestnicy kształtować będą umiejętność rozumienia i stosowania tych pojęć i zasad oraz korzystania z edukacyjnych dokumentów i aktów prawnych. Po zajęciach każdy z uczestników przygotuje własny program edukacji ekologicznej.

Forma zaliczenia szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy pod opieką ekspertów przygotowywać będą własne programy edukacyjne. W okresie przygotowywania programu każdemu uczestnikowi zapewnione zostaną konsultacje metodyczno-dydaktyczne.

Na zakończenie szkolenia każdy z edukatorów będzie miał za zadanie zrealizować zajęcia wybrane z opracowanego podczas szkolenia programu edukacyjnego. Etiudy uczestników stanowić będą część praktyczną egzaminu wieńczącego szkolenie.

W sumie kurs obejmuje 224 godziny dydaktyczne realizowanych podczas weekendowych zjazdów (dwa z nich obejmują zajęcia od środy i czwartku do niedzieli) oraz okres samodzielnej pracy w systemie pozazajęciowym (z zapewnieniem ciągłych profesjonalnych konsultacji). Grupa szkoleniowa liczy 14 osób.

Jakie odniesiesz korzyści?

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę i szereg umiejętności, wśród nich:

  • dogłębną znajomość problemu zmian klimatycznych: ich przyczyn, konsekwencji dla środowiska i człowieka, sposobów zapobiegania efektom kryzysu klimatycznego, dobrych praktyk dla ochrony klimatu;
  • umiejętność organizacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • rozwój motywacji i zdefiniowanie celów pracy edukacyjnej na rzecz ochrony klimatu;
  • dostęp do praktycznych narzędzi wspierających pracę edukacyjną (panel na stronie projektu ze scenariuszami zajęć oraz materiałami szkoleniowymi).

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną oraz studentów kierunków związanych z ochroną środowiska, pedagogiką, psychologią i biologią, którzy planują zasilić kadrę instytucji realizujących zadania związane z edukacją ekologiczną i prośrodowiskową. Pierwszeństwo w udziale w szkoleniu otrzymają aktywni edukatorzy i nauczyciele.

Więcej informacji o naborze na szkolenie w dziale rekrutacja.