Regulamin Konkursu Działaj dla Dobrego Klimatu

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą na ul. Jasnej 17, 43-360 Bystra, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000120960, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 547-15-17-679 („Organizator”).
3. Konkurs skierowany jest do czternastu grup uczestników warsztatów Działaj dla Dobrego Klimatu zorganizowanych w ramach projektu „Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Za przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem odpowiada wyłącznie Organizator.

§2 Komisja Konkursu

1. Organem oceniającym jest Komisja trzyosobowa wybrana przez Prezesa Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
2. Komisja wybrana będzie do dnia 28.05.2014 r.
3. Decyzje Komisji są ostateczne.
4. Zadania Komisji:
a) dokonuje wyboru przewodniczącego,
b) typuje zwycięzców,
c) odpowiada za sprawne i terminowe przeprowadzenie konkursu.
5. Posiedzenie Komisji w celu wyłonienia zwycięzców odbędzie się 09.06.2014 r.
6. Oficjalne ogłoszenie wyników przez przewodniczącego Komisji przewidziane jest na dzień 10.06.2014 r. poprzez powiadomienie wszystkich uczestników konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej i informacji na stronie internetowej projektu.

§3 Przedmiot konkursu

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do czternastu grup odbiorców warsztatów Działaj dla Dobrego Klimatu.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na adres: diana@pracownia.org.pl prawidłowo wypełnionej krzyżówki klimatycznej wraz z wymyślonym oryginalnym hasłem zachęcającym społeczeństwo do podejmowania codziennych wysiłków na rzecz ochrony klimatu, z zachowaniem poniższych warunków.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów.
4. Pierwszy etap konkursu polega na prawidłowym rozwiązaniu krzyżówki klimatycznej, umieszczonej na stronie projektu http://klimatycznaedukacja.pl
5. Każda z grup wysyła jedną, wspólnie wypełnioną krzyżówkę.
6. Rozwiązaniem krzyżówki nie jest tylko hasło główne, a poprawnie i w całości wypełniona krzyżówka wraz z hasłem głównym.
7. Prawidłowe wypełnienie krzyżówki uprawnia do udziału w drugim etapie konkursu.
8. Drugi etap konkursu polega na wymyśleniu hasła zachęcającego do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu.
9. Każda grupa wraz z krzyżówką wysyła wymyślone przez siebie oryginalne hasło zachęcające społeczeństwo do podejmowania codziennych wysiłków na rzecz ochrony klimatu.
10. Spośród haseł nadesłanych przez grupy, które prawidłowo rozwiązały krzyżówkę Komisja Konkursowa wybierze trzy zwycięskie hasła.
11. Konkurs trwa od 31 maja 2014 r., rozpoczyna się w momencie umieszczenia na stronie projektu krzyżówki do rozwiązania.
12. Konkurs trwa do godziny 16:00, dnia 9 czerwca 2014 r.
13. Rozwiązane krzyżówki wraz z wymyślonym hasłem należy przesłać na adres diana@pracownia.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ul. Jasna 17, 43-360 Bystra. Decyduje data wpływu do Stowarzyszenia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia informacji o wynikach i uczestnikach konkursów na potrzeby promocji projektu.
15. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptuję warunków Regulaminu Konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

§4 Kryteria przyznawania nagród w konkursie

1. Spośród haseł nadesłanych przez grupy, które prawidłowo wypełnią i nadeślą w terminie (zgodnym z regulaminem) krzyżówkę klimatyczną zostaną wybrane trzy zwycięskie hasła.
2. Wyboru dokona Komisja powołana do oceny konkursów.
3. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Centrum Nauki Kopernik uwzględniający transport, wyżywienie i wejście na teren CNK na dostępne wystawy i laboratoria według ustalonego przez Organizatora budżetu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 10 czerwca 2014 roku na stronie internetowej projektu http://klimatycznaedukacja.pl
5. Informacje o zwycięzcach umieszczone będą na stronie internetowej projektu.
6. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 25 czerwca 2014 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub uszczegółowienia Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu.