Program

Szkolenie obywatelskie Strażnicy Klimatu składa się z cyklu warsztatów motywacyjnych oraz zasadniczej części złożonej z pięciu spotkań: trzech zjazdów szkoleniowych, szkolenia medialnego i obozu terenowego. Rekrutacja na oba warsztaty motywacyjne oraz zasadniczą część szkolenia prowadzona jest odrębnie.

Warsztat motywacyjny Zgromadzenie Wszystkich Istot

12-14.06.2014, 22-24.08.2014

Jest to trzydniowy warsztat mający na celu umocnienie fundamentu, na którym opierać się będą działania uczestników – silnej, osobistej motywacji. Czytaj więcej…

Udział w warsztacie motywacyjnym daje pierwszeństwo podczas rekrutacji do zasadniczej części szkolenia Strażnicy Klimatu.

Szkolenie Strażnicy Klimatu

Zjazdy szkoleniowe mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia interwencji i kampanii społecznych dla ochrony klimatu. Zjazdy będą odbywać się od piątku do niedzieli, w formie wykładów i warsztatów.

Zjazd I. Naukowe, etyczne i formalno-prawne aspekty ochrony klimatu 12-14.09.2014

Naukowe podstawy zmiany klimatu: mechanizm, przyczyny i skutki zmian klimatu, działalność człowieka jako przyczyna globalnego kryzysu klimatycznego, metody przeciwdziałania zmianom klimatu.

Rola społeczeństwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym: od indywidualnych wyborów poprzez wpływ na decyzje rządzących. Podstawy etyczne działań proklimatycznych oraz społeczna, ekonomiczna i przyrodnicza rola ochrony przyrody i zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych dla ochrony klimatu.

Zasady i metody współpracy z organami administracji publicznej, samorządami, urzędami i instytucjami. Narzędzia społecznej kontroli decyzji mających wpływ na klimat: dostęp do informacji, formalno-prawne aspekty ochrony klimatu w procedurach prawno-administracyjnych.

Zjazd II. Ochrona klimatu – energetyka, ekonomia, polityka
24-26.10.2014

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a polityka Polski – szansa czy zagrożenie? Prawne aspekty polityki energetyczno-klimatycznej. Polska ustawa o odnawialnych źródłach energii.

Energetyka oparta na paliwach kopalnych – rodzaje nieodnawialnych źródeł energii, źródła finansowania inwestycji w paliwa kopalne, zagrożenia środowiskowe i społeczne, perspektywy ekonomiczne, współspalanie – czy energetyka węglowa może być eko?

Odnawialne źródła energii: rodzaje odnawialnych źródeł energii, szanse, wyzwania i rachunek ekonomiczny dla Polski, przykłady dobrych praktyk, energetyka prosumencka – czym jest i czy się opłaca?

Zjazd III. Planowanie i prowadzenie kampanii klimatycznej
14-16.11.2014

Ochrona klimatu jako globalny ruch społeczny – główne organizacje oraz działania i wydarzenia proklimatyczne podejmowane w Polsce i na świecie.

Planowanie, prowadzenie i ewaluacja kampanii – narzędzia praktyczne. Budowanie koalicji i współpracy z organizacjami i społecznościami lokalnymi. Studia przypadku – wiodące kampanie proklimatyczne w Polsce.

Szkolenie medialne 07-08.02.2015

Skuteczne korzystanie z tradycyjnych i nowych mediów (radio, telewizja, prasa, portale internetowe i społecznościowe) stanowi fundament nowoczesnej kampanii społecznej. Uczestnicy weekendowego szkolenia medialnego zdobędą praktyczne umiejętności, które pozwolą im reprezentować kampanię w mediach oraz na forum publicznym: stosować w praktyce najlepsze zasady współpracy z dziennikarzami, świadomie kształtować swój osobisty wizerunek w prasie, radiu i telewizji oraz wypowiadać się w radiu i przed kamerą.

Obóz terenowy 05.2015

Zmiany klimatu i powodujące je działania człowieka stawiają pod znakiem zapytania przetrwanie świata przyrody w jego obecnym kształcie. Pięciodniowy obóz terenowy da Strażnikom niepowtarzalną szansę doświadczenia i zrozumienia zagrożeń jakie globalne ocieplenie stwarza dla bioróżnorodności na przykładzie procesów zachodzących w terenach cennych przyrodniczo.

Jakie są warunki ukończenia szkolenia?

– obowiązkowa obecność podczas zjazdów szkoleniowych, szkolenia medialnego i obozu terenowego;

– wykonanie praktycznych zadań zadanych przez prowadzących na okres między zjazdami.

Szkolenie jest nieodpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty transportu do ośrodka Stowarzyszenia.
Zapewniamy zakwaterowanie w ośrodku oraz wyżywienie, jak również transport podczas obozu terenowego.

Zajęcia odbywają się w ośrodku Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej k. Bielska-Białej, ul. Jasna 17.

Rekrutacja na szkolenie