Realizatorzy

Adam Bohdan – biolog, od wielu lat w zarządzie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Inicjator i koordynator kilkunastu projektów nakierowanych na ochronę bioróżnorodności lasów, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej. Wcześniej zaangażowany w kampanię na rzecz ocalenia doliny Rospudy, aktualnie zajmuje się badaniem i ochroną lasów naturalnych. Autor i współautor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych dotyczących gatunków puszczańskich, głównie porostów. Członek organu doradczego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Grzegorz Bożek, redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie i witryny pracownia.org.pl, wiceprezes i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu interwencji i kampanii na rzecz ochrony przyrody. Z wykształcenia nauczyciel-wychowawca i historyk.

Przemysław Chylarecki – ornitolog, pracownik naukowy w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Zainteresowania badawcze obejmują rozmieszczenie ptaków, biologię rozrodu ptaków siewkowych i funkcjonowanie ekosystemów dolin rzecznych oraz ochronę ptaków. W ostatnich latach zajmował się głównie rozwojem programów monitoringu krajowej awifauny. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) oraz Fundacji Greenmind, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Krzysztof Dudek, absolwent biologii środowiska na UAM, obecnie doktorant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Współzałożyciel i członek zarządu Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX  (natrix.org.pl). W swoich badaniach podejmuje temat wpływu bioróżnorodności na występowanie chorób odzwierzęcych, a także wpływu gospodarki człowieka na bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym. Badania realizuje pod kierunkiem prof. Piotra Tryjanowskiego – eksperta w dziedzinie zmian klimatycznych oraz różnorodności biologicznej. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje także ekologię gatunków inwazyjnych oraz zjawisko synurbizacji dzikich zwierząt. Stały współpracownik pism branżowych, dla których napisał już ponad 30 artykułów.

Anna Dworakowska – od kilku lat związana z Instytutem Ekonomii Środowiska. Zajmowała się monitoringiem wydatkowania funduszy UE w obszarze ochrony środowiska w Polsce, wzmacnianiem uczestnictwa społecznego w programowaniu wsparcia unijnego oraz oceną procedur przyznawania dotacji ze środków UE na poziomie regionalnym. Prowadziła badania dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości wdrożenia ambitnych systemów selektywnej zbiórki odpadów. Od dwóch lat zaangażowana w działania na rzecz czystego powietrza w Krakowie i całej Polsce. Działa w Krakowskim Alarmie Smogowym – organizacji, dzięki której zanieczyszczenie powietrza stało się tematem priorytetowym nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale również dla władz miasta i regionu.

Beáta Filipcová, doktor nauk prawnych, radca prawny, posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa ochrony środowiska, współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Eko-Unia, Ekologiczny serwis prawny i inne).

Radosław Gawlik, przewodniczący Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia, przez 12 lat zasiadał w Sejmie, w latach 1997-2000 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Współzałożyciel partii Zieloni 2004. W latach 1990-1993 członek i zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnich latach koordynował projekty związane z Kampanią na rzecz Bałtyku oraz ochroną cennych przyrodniczo łąk i problemów energetyki węgla brunatnego.

Kuba Gogolewski, z wykształcenia jest ekonomistą, pracuje w międzynarodowej organizacji Bankwatch, monitorującej instytucje finansowe w celu promocji inwestycji środowiskowo i społecznie zrównoważonych, wcześniej pracownik Greenpeace Polska, zaangażowany w Program dla Klimatu Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje się energetyką, szczególnie węglem i innymi paliwami kopalnymi.

Bogdan Jaroszewicz, dr hab. – kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada m.in. Ochronę przyrody, Metody stosowane w ochronie przyrody i monitoringu przyrodniczym oraz Ekologię lasu naturalnego. Praktyczne doświadczenie w ochronie przyrody zdobył pracując przez kilkanaście lat w Białowieskim Parku Narodowym, koordynując przygotowanie planu ochrony tego Parku oraz działając w stowarzyszeniu International Ranger Federation. Badania naukowe prowadzi głównie w ekosystemach leśnych koncentrując się na funkcjonalnym znaczeniem różnorodności biologicznej, interakcjach między roślinami a zwierzętami, ekologii rozprzestrzeniania roślin i ekologii glebowych banków nasion.

Andrzej Kassenberg, prof. dr hab., współtwórca i były prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, przewodniczący Rady Zarządzającej Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią, członek wielu komitetów PAN i Polskiego Klubu Ekologicznego, w okresie 1991-95 i 1998-2010 członek Rady ds. Środowiskowych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Janusz Korbel – z wykształcenia architekt i urbanista (dr inż. arch.), pracował na wielu uczelniach, ostatnio wykładając kulturoznawstwo regionu na wydziale leśnym na Politechnice Białostockiej. Prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, członek Rady Naukowej BPN, przedstawiciel NGO w Komitecie Sterującym Centrum Wdrażania Projektów w regionie Puszczy Białowieskiej. Współzałożyciel PNRWI i założyciel Miesięcznika Dzikie Życie oraz twórca projektu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Autor wielu publikacji, dziennikarz, współpracuje przy realizacji telewizyjnych filmów dokumentalnych dotyczących przyrody i kultury regionu Puszczy Białowieskiej.

Adrian Krzanowski (ur. 1976) – dziennikarz od szkoły podstawowej, w której założył pierwszą gazetkę szkolną. Już w liceum współpracował z radiem RMF i Zet. Uczestniczył w zagranicznych warsztatach dziennikarskich. Odbył praktykę w Biurze Prasowym Ministerstwa Finansów. W 2002 r. założył Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl, który jest obecnie najpopularniejszym lokalnym medium.

Ryszard Kulik, doktor psychologii, trener psychologicznego treningu grupowego, autor książek dotyczących relacji człowiek – środowisko, m.in. „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii”„Stąpając mocno po Ziemi. Ekozofia zwykłego życia”, „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody”, aktywista ekologiczny, współinicjator i współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi” oraz Klubu Myśli Ekologicznej; przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, felietonista Miesięcznika Dzikie Życie.

Bartłomiej Kuraś (ur. 1974 w Zakopanem) – polski dziennikarz prasowy związany z „Gazetą Wyborczą”, autor książek. Od 1996 r. związany z „Gazetą Wyborczą” – najpierw jako współpracownik, w latach 1999-2003 korespondent „Wyborczej” w Zakopanem, a od 2003 dziennikarz krakowskiego oddziału „Gazety”. Publikuje reportaże w dodatku do „Gazety Wyborczej” – „Duży Format”. Urodzony w rodzinie góralskiej specjalizuje się w tematyce Tatr i Podhala. Wspólnie z Pawłem Smoleńskim jest autorem książek: „Bedzies wisioł za cosik. Godki Podhalańskie” (Kraków 2010) oraz „Kruca fuks (Warszawa 2013). Laureat nagród: „Parzenica” (Polska Izba Turystyki – oddział Małopolski 2010); „Local PL-CZ Press Award” (Press Club Warszawa) 2011 i 2012; „Kryształowe Pióro” 2013 (wspólnie z Konradem Oprzędkiem).

Iwo Łoś, socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Współpracował z Greenpeace Nordic i Greenpeace International. Od 2010 r. koordynator kampanii Greenpeace Polska Klimat i Energia. Członek General Assembly Greenpeace in Central and Eastern Europe oraz komitetu sterującego Koalicji Klimatycznej. Specjalizuje się w zakresie energetyki konwencjonalnej i bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi liczne kampanie i projekty na rzecz uwzględnienia głosów lokalnych społeczności i samorządów dotyczących inwestycji i polityki energetycznej. Współautor raportu „Węgiel zabija” oraz innych analiz eksperckich. Jako trener prowadził szkolenia dla NGO w Polsce i za granicą.

Diana Maciąga – z wykształcenia biolog, działa dla ochrony przyrody w Stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i w koalicji Stop Elektrowni Północ, współpracuje z Miesięcznikiem Dzikie Życie, brała udział w szkoleniu Global Power Shift i Power Shift CEE, zdobyte doświadczenie wykorzystuje w ramach szkolenia Strażnicy Klimatu, współpracuje z licznymi organizacjami związanymi z ochroną klimatu w tym z 350.org i Polską Młodzieżową Siecią Klimatyczną, uczestniczyła w Szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku jako reprezentantka społeczeństwa obywatelskiego oraz w Poeple’s Climate March jako Globalna Ambasadorka Klimatu.

Krzysztof Okrasiński, absolwent studiów ochrony i inżynierii środowiska, specjalizuje się w ocenach oddziaływania na środowisko. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji i kampanii na rzecz ochrony przyrody. Autor i współautor dokumentacji, ekspertyz i publikacji branżowych, współredaktor Miesięcznika Dzikie Życie. Wykładowca posiadający praktykę w przeprowadzeniu szkoleń na temat OOŚ i dostępu do informacji. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody woj. dolnośląskiego.

Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, przewodniczący polskiego oddziału Association for the Study of Peak Oil & Gas, redaktor naczelny poczytnych portali internetowych poświęconych gospodarce i klimatowi, autor bestsellera „Świat na rozdrożu” i polskiej wersji „Zrównoważonej Energii”. Utalentowany dziennikarz, autor i tłumacz artykułów oraz filmów dotyczących gospodarki, klimatu i szeroko rozumianej ekologii. Laureat konkursów Dziennikarze dla klimatu 2013 oraz Nagroda Dobromira Roku 2013 Ekologicznego Kongresu Gospodarczego. Doświadczony trener mający na koncie ponad 200 wykładów i warsztatów z tego obszaru. Prywatnie absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dumny ojciec dwójki dzieci, nurek, sternik jachtowy i entuzjasta wycieczek rowerowych w jednym.

Robert Rybski jest prawnikiem w Zespole Klimat i energia, w warszawskim biurze ClientEarth. Zdobywając doświadczenie zawodowe był związany ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Klinice Prawa UW (sekcja uchodźców). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). Od 2012 r. doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu konstytucyjnych aspektów ochrony środowiska.

Paweł Olaf Sidło – współzałożyciel i obecnie Wiceprezes stowarzyszenia Ptaki Polskie, które od 2006 roku wdraża projekty z zakresu czynnej ochrony ptaków mokradeł (LIFE+, tzw. fundusze norweskie, fundusze krajowe), edukacji i promocji ochrony przyrody w Polsce, w tym kampanii Bądź na pTAK! Od ponad 15 lat współpracuje z organizacjami pozarządowym w zakresie wdrażania projektów ochrony bioróżnorodności – głównie ptaków terenów mokradłowych. Jako konsultant naukowy uczestniczył w projekcie LIFE+ pt. Orlik – ptak jakich mało, w ramach którego konsultował Krajowy Program Ochrony Orlika Grubodziobego. Od 2011 roku nadzoruje prace w ramach monitoringu efektów ekologicznych projektu LIFE+ pt. Bagna są dobre! Etap 2, wdrażanego na obszarze Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Autor publikacji z zakresu ostoi ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce, współautor opracowania poświęconego propozycji optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – tzw. „Shadow List”.

Piotr Skubała, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz ekologiczny, autor 62 oryginalnych prac naukowych z akarologii (ekologia i systematyka roztoczy) oraz 65 prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny ekologii, filozofii środowiskowej, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego oraz dot. problemów społecznych; wiedzę biologiczną łączy z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi, stoi na gruncie holistycznej koncepcji Przyrody, reprezentuje stanowisko biocentryczne, felietonista Miesięcznika Dzikie Życie.

Roman Sołowianiuk, student leśnictwa Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Działacz ekologiczny, pasjonat przyrody, ornitolog ściśle związany z Puszczą Białowieską. Współpracownik Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, członek zarządu Podlaskiego Oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz organizator punktu obrączkowania ptaków „Akcja Siemianówka”.

Urszula Stefanowicz od 2008 roku koordynatorka Koalicji Klimatycznej, obecnie rzeczniczka ds. politycznych KK, kieruje pracą Sekretariatu KK, koordynuje działania realizowane we współpracy z organizacjami członkowskimi Koalicji oraz działania rzecznicze Sekretariatu; koordynowała udział KK na szczytach klimatycznych COP14 w Poznaniu, COP15 w Kopenhadze i COP19 w Warszawie, reprezentowała Koalicję na COP18 w Ad-Dauszy oraz na COP17 w Durbanie; organizuje konferencje i debaty, reprezentuje KK w kontaktach z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką klimatyczną i energetyczną, m.in. Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Miasta Warszawy, Ambasada Brytyjska, Ambasada Niemiec, Climate Action Network, Friends of the Earth, Fundacja im. Heinricha Bölla, Polska Akcja Humanitarna.

Piotr Subik (ur. 1977) – absolwent historii i studium dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pierwsze szlify dziennikarskie zdobywał jako radiowiec w krakowskim Radiu Alfa (1993-96). Pisze od prawie 20 lat – publikował na łamach periodyków turystyczno-krajoznawczych „Na Szlaku” i „Poznaj swój kraj” oraz tygodnika „Polityka”. Od 2000 r. reporter i redaktor prowadzący w „Dzienniku Polskim”, największej gazecie codziennej w Małopolsce. Od 10 lat zajmuje się reportażem. W 2011 r. laureat ogólnopolskiej Nagrody Dziennikarskiej im. Piotra Różyckiego za reportaż „Zdolni z ograniczeniami”, mówiący o rannych weteranach misji w Afganistanie i na Bałkanach, którzy wrócili do służby w Wojsku Polskim. Za reportaże dotyczące leśników z Bieszczadów w 2008 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Lasów Państwowych im. Adama Loreta. Przewodnik beskidzki, autor przewodników turystycznych po Beskidzie Niskim i Beskidzie Dukielskim.

Dariusz Szwed – ekspert ds. zrównoważonego rozwoju współpracujący z licznymi organizacjami społecznymi, krajowymi i międzynarodowymi, polityk, były doradca w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu, członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, autor i współautor książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju w tym: Model współpracy pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa a pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju, Zielone Miasto Nowej Generacji.

Arkadiusz Szymura – leśnik i ornitolog. Od ponad 30 lat prowadzi obserwacje ornitologiczne. Uczył botaniki w Technikum Leśnym w Białowieży. Od lat 90-tych zaangażowany w proces coraz lepszej ochrony w Puszczy Białowieskiej (tej części, która pozostaje poza Parkiem Narodowym). Jeden z założycieli Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Radosław Ślusarczyk, geograf, związany z ruchem społecznym, uczestnik licznych działań dla przyrody. Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu interwencji i kampanii na rzecz ochrony przyrody. Przez wiele lat realizował część zajęć w ramach szkoleń Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych, współredaktor Miesięcznika Dzikie Życie.

Krzysztof Trzewiczek – architekt informacji, nauczyciel, artysta, aktywista. Prowadzi warsztaty wizualizacji danych oraz programowania multimediów. Jest rzecznikiem otwartości oraz technologii na rzecz zmiany społecznej.