Program

Program

Program obejmuje 216 godziny dydaktyczne realizowane podczas weekendowych zjazdów (dwa z nich obejmują zajęcia od środy i czwartku do niedzieli).
Grupa szkoleniowa liczy 14 osób.
Wszystkie zajęcia będą prowadzone w ośrodku stowarzyszenia w Bystrej koło Bielska-Białej.

I. Trening motywacyjny 23-27.10.2013

Podczas zajęć omówione zostaną cele i założenia projektu. Warsztat będzie stanowił wprowadzeniu do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w szkoleniach, posłuży integracji grupy uczestników i zwiększeniu indywidualnej motywacji do uczestniczenia w projekcie.

II. Klimat. Czynniki warunkujące zmienność klimatu
09-10.11.2013

W tej części szkolenia omówione zostaną podstawowe mechanizmy kształtowania się klimatu. Przedstawione zostanie zagadnienie wpływu człowieka na zmienność klimatu, najważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz scenariusze rozwoju sytuacji. Uczestnicy warsztatów poznają środki zaradcze oraz metody pomiaru śladu węglowego i ekologicznego.

III. Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata
07-08.12.2013

Tematem szkolenia będą podstawowe modele i koncepcje rozwoju, takie jak zrównoważony rozwój, zerowy PKB, niskoentropowa cywilizacja i zielona ekonomia, trzecia rewolucja przemysłowa i najważniejsze miary dobrobytu, jak również ocena poszczególnych modeli i koncepcji w kontekście oddziaływania na klimat oraz zapobiegania jego destabilizacji.

IV. Zjawisko konsumpcjonizmu i materializmu jako czynniki ryzyka zmian klimatycznych 14-15.12.2013

Celem wykładów jest rozpoznanie związku między konsumpcjonizmem a zmianami klimatu oraz poruszenie kwestii wypracowania modelu konsumpcji, jako czynnika przeciwdziałającego zmianom klimatu. Uczestnikom zostanie w szerokim kontekście przedstawione zjawisko konsumpcjonizmu: jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje we współczesnym świecie. Model konsumpcji zostanie omówiony w kontekście ewolucyjnym, biologicznym, psychologicznym, społecznym, ekonomicznym i duchowym.

V. Energetyka kluczem do lepszego klimatu 18-19.01.2014

Tematem zajęć jest związek między produkcją energii przez człowieka a stabilnością klimatu. Analiza tradycyjnych modeli energetycznych oraz porównanie ich z alternatywnymi modelami umożliwi ocenę poszukiwania optymalnych rozwiązań energetycznych z punktu widzenia stabilności klimatu, takich jak: energetyka prosumencka, OZE, budownictwo pasywne, efektywność energetyczna.

VI. Ochrona przyrody jako narzędzie stabilizujące klimat
01-02.02.2014

W tej części szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady funkcjonowania przyrody. Zrozumienie zależności między stanem środowiska naturalnego a zmianami klimatu umożliwi im diagnozę relacji człowiek – przyroda, ocenę modelu użytkowania środowiska w kontekście produkcji żywności i nawyków żywieniowych oraz wpływu tego modelu na klimat.

VII. Komunikacja, argumentacja, perswazja 22-23.02.2014

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych jako podstawowego narzędzia trenerskiego (w pracy z małymi grupami) oraz umiejętności perswazyjnych w kontekście działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym.

VIII. Metody aktywne w edukacji. Trening twórczości
22-23.03.2014

Tematem warsztatu będzie rozwijanie własnej kreatywności jako podstawowego zasobu trenera/edukatora, przygotowanie do planowania autorskich działań edukacyjnych oraz rozwijanie alternatywnych podejść do edukacji.

IX. Trudne sytuacje szkoleniowe 05-06.04.2014

Ta część szkolenia poświęcona będzie rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi, poznaniu mechanizmów dynamiki grupowej oraz zasad procesu grupowego.

X. Projektowanie i ewaluacja szkoleń 26-27.04.2014

Uczestnicy poznają zasady projektowania warsztatów oraz ich ewaluacji, nabędą umiejętność formułowania celów, tworzenia ankiet ewaluacyjnych oraz planowania działań edukacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów oraz poznają metodologię uczenia się w oparciu o cykl Kolba.

XI. Etiudy zaliczeniowe 27-31.05.2014

Efektem warsztatów będzie doskonalenie własnych umiejętności trenerskich w pracy z grupą, uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej, ocena własnych umiejętności trenerskich oraz sprawdzenie stopnia przygotowania do pracy z małymi grupami w obszarze działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Jakie są warunki ukończenia szkoły?

  • obowiązkowa obecność na treningu motywacyjnym oraz etiudach zaliczeniowych;
  • nieobecność na pozostałych zjazdach nie może przekroczyć w sumie 3 dni szkoleniowych;
  • przygotowanie przez każdego uczestnika autorskiego programu warsztatu w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym dla wybranej grupy w wymiarze 8 godzin;
  • poprowadzenie warsztatu (etiudy zaliczeniowej) w wymiarze 2 godzin dla wybranej grupy.