krok34www

Zrób 34 Krok!

Krok 34: Wspieraj organizacje ekologiczne

W Polsce działa ponad 6 tys. organizacji pozarządowych, które deklarują w swoich celach statutowych działania na rzecz ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe działają w tak różnych obszarach jak edukacja ekologiczna, kampanie społeczne, działania na rzecz zwierząt, ochrona dzikiej przyrody, działania badawcze, naukowe, strażnicze czy działania na rzecz zmian legislacyjnych. Działalność organizacji ekologicznych to olbrzymi kapitał społeczny i długa lista skutecznych działań. Działania te doprowadziły do konkretnych, mierzalnych rezultatów, takich jak lepsza ochrona zagrożonych gatunków, ocalenie wielu cennych przyrodniczo miejsc lub poprawa dobrostanu zwierząt zarówno dziko żyjących, jak i zwierząt hodowlanych. Zasługą organizacji ekologicznych są również trudniejsze do zmierzenia efekty, takie jak wzrost społecznej świadomości problemów ekologicznych i przyczynienie się do zmian postaw i zachowań społeczeństwa w kierunku bardziej świadomych i proekologicznych.

Wszystkie te działania w pośredni lub bezpośredni sposób przyczyniają się do zmniejszenia naszego negatywnego oddziaływania na klimat. Ponadto 23 polskie organizacje pozarządowe zawiązały Koalicję Klimatyczną, której celem są wspólne działania – w przeróżnych obszarach – na rzecz powstrzymania negatywnych zmian klimatycznych.

Jednak – jak wszystkie organizacje pozarządowe – bazują one na kapitale społecznym i potrzebują do swych działań wsparcia.

Wspieraj ekologiczne organizacje pozarządowe i ich działania. Jeśli masz pomysł, chcesz zrobić coś dla klimatu – działaj!  Zaangażuj się w działalność konkretnej organizacji, zostań jej członkiem lub wolontariuszem. Popieraj kampanie społeczne prowadzone przez organizacje ekologiczne. Podpisuj petycje – każdy głos się liczy! Nakłoń do działań znajomych. Wesprzyj finansowo organizacje pozarządowe: przekaż 1% swojego podatku – sam decyduj, co stanie się z Twoimi pieniędzmi!